szopek123

13 tekstów – auto­rem jest szo­pek123.

Pa­radoks miłości: wy­nosi ku wyżynom nieba i jed­nocześnie po­wala na glebę. 

myśl • 10 grudnia 2017, 20:59

Mądrość to pros­to­ta w for­mułowa­niu prawdy. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 1 lipca 2016, 12:16

Cier­pieć za miłość to obo­wiązek, umierać za nią to zaszczyt. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 14 marca 2016, 19:06

Bóg jest zaw­sze miłością, ale nie każda miłość jest Bogiem. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 sierpnia 2015, 14:32

Każdy ok­res zwątpienia oso­by głębo­ko wierzącej jest okazją do zgłębiania ta­jem­ni­cy wiary na nowo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 sierpnia 2015, 11:16

Słowa kształtują ob­raz człowieka, zaś je­go czy­ny kształtują rzeczywistość. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 sierpnia 2015, 09:58

Wyz­naczni­kiem doj­rzałości emoc­jo­nal­nej nie jest wie­dza zaczer­pnięta z cudzych doświad­czeń, lecz doświad­cze­nie zdo­byte przez przeżyte uczucia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 sierpnia 2015, 11:49

Wczo­raj był strach, jut­ro budzi niepokój, dzi­siaj jest nadzieja. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 sierpnia 2015, 16:43

Marze­nie mające związek z miłością jest nieśmiertelne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 sierpnia 2015, 15:57

W każdym uśmie­chu jest trochę smut­ku, w każdym py­taniu - szu­kanie przyczy­ny i skut­ku, w każdym marze­niu jest szczyp­ta wyob­raźni, a w każdym "przep­raszam" jest nadzieja na zbu­dowa­nie przyjaźni. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 5 sierpnia 2015, 10:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 grudnia 2017, 20:59szopek123 do­dał no­wy tek­st Paradoks miłości: wy­nosi ku [...]

1 lipca 2016, 22:48Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Mądrość to pros­to­ta w [...]

13 sierpnia 2015, 14:32szopek123 do­dał no­wy tek­st Bóg jest zaw­sze miłością, [...]

11 sierpnia 2015, 11:16szopek123 do­dał no­wy tek­st Każdy ok­res zwątpienia oso­by [...]

10 sierpnia 2015, 10:29nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słowa kształtują ob­raz człowieka, [...]

10 sierpnia 2015, 09:58szopek123 do­dał no­wy tek­st Słowa kształtują ob­raz człowieka, [...]

8 sierpnia 2015, 11:49szopek123 do­dał no­wy tek­st Wyznacznikiem doj­rzałości emoc­jo­nal­nej nie [...]

7 sierpnia 2015, 16:43szopek123 do­dał no­wy tek­st Wczoraj był strach, jut­ro [...]

6 sierpnia 2015, 15:57szopek123 do­dał no­wy tek­st Marzenie mające związek z [...]

5 sierpnia 2015, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st W każdym uśmie­chu jest [...]